Detaljkartlegging i Hessfjordområdet, Ringvassøy.

Det er gjort en kartlegging og prøvetaking av mineraliseringene i gullfeltet på Ringvassøya. Gullfeltet ligger i et overskjøvet grønnsteinsbelte som antas å ha kaledonsk alder. Mineraliseringen er knyttet til kvartsganger av små dimensjoner. De er fra dm til m tykkelse og et par titalls metre i utstrekning. To kryssende gangretninger finnes. Kvartsgangene i feltet anses foreløpig små og av liten økonomisk interesse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1800/14E
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms