Detaljkartlegging av Ulvhusområdet, Egersundsfeltet, Rogaland

Rapporten omhandler detaljert kartlegging av Ulvhusområdet, et område med labradoriserende anortositt ca. 3 km nord for Hellevik i Hå kommune. Kartleggingen ble foretatt på økonomisk kartgrunnlag i 1:5000 skala. Bergarten ble vudert utfra kvalitet på fargespill og grad av oppsprekking og omvandling. Kartleggingen viser at det er to hovedområder som kan synes å være store nok og av god nok kvalitet til å være økonomisk drivverdige. Disse områdene inneholder henholdvis 600 000m3 og 325 000 m3 bruttoressurser som kan gi inntil 150 000 m3 og 81 000 m3 stein som kan være av utnyttbar kvalitet. Områdene ligger begge gunstig til i forhold til den fredede"Vestlandske Hovedvei", ca. 3-500 m nord for denne og skjermet for innsyn av relativt høye knauser. Prøveuttak av blokk og diamantboring anbefales for å undersøke steinens kvalitet nærmere.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.109
Page number:
16
ISSN:
00-3416
Document type:
Rapport
Project:
Kartlegging av anortositt for Granit-1893
Project nr:
263365
Fylke:
Rogaland