Detaljkartlegging av Torperåsen pukkforekomst

Etter henvendelse fra A/S Mona Sand & Singel er det foretatt en detaljert undersøkelse av Torperåsen m.t.p. etablering av stasjonært pukkverk i området. Hovedbergartene er granittiske gneiser med innslag av metagabbro/diabas. Disse kan anvendes til de fleste byggetekniske formål. Gneisene bør imidlertid ikke anvendes i slitelag på veier mot ÅDT > 2000. Diabasen har lokalt et noe høyt innhold av kismineraler, men bergartens mekaniske egenskaper er meget gode. Det totale volum i undersøkelsesområdet er anslått til ca. 3.5 mill fm3.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.234
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold