Detaljkartlegging av Grasbott skiferforekomst ved Notodden, Telemark

En kort befaring av Grasbott skiferforekomst i 2001 dannet grunnlaget for en mer detaljert undersøkelse i 2002. Undersøkelsen hadde som mål å kartlegge utbredelse av økonomisk drivbare partier av forekomsten. Arbeidet har vist at det er skifer av god kvalitet over en større del og mektighet i Grasbottområdet. De beste partiene vurderes å være i de nederste 30 meter av horisonten, hvor det er lite oppsprukket og relativt tyntspaltende skifer. Skiferen synes også å ha stor bruddstyrke. Skifrigheten har også et gunstig fall med tanke på drift. Utstrekningen på den sonen som regnes for en stor del å være økonomisk utnyttbar, er flere hundre meter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.115
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud
Project nr:
288300
Fylke:
Telemark