De høymetamorfe bergartene øst for Røssvatnet: en feltrapport

Denne rapporten presenterer foreløpige resultater av feltarbeid i området øst for Røssvatnet i Nordland, utført i perioden 9 juli - 10 september 1997. Arbeidet gjennomføres som et samarbeid med NGU og Institutt for geologi ved Universitetet i Oslo i forbindelse med førsteforfatterens hovedfagsoppgave. Feltområdet ligger i den sørlige del av Rødingsfjelldekket i Øverste Allokton (RNC) hvor det grenser geografisk mot Artfjellet i nord, mot svenskegrensen i øst, mot Røssvatnet i vest og geologisk mot Seve-Køli dekkekompleks i sør. Feltobservasjonene viser at bergartene må inndeles i to enheter, Lifjell- og Olfjellenheten, som er svært forskjellige når det gjelder både litologier, strukturer og metamorfosegrad. Kontakten mellom dem er definert ved en markert skjærsone, som også må være en viktig tektonisk/tektonostratigrafisk grense i denne delen av kaledonidene. Lifjellenheten i det undersøktre området inneholder kalkglimmerskifer, granat- glimmerskifer, kalsittmarmor, dolomittmarmor og amfibolitt av samme type som dem man finner lenger vest, langs Røssvatnet (se Bjerkgård et. al. 1995.) I tillegg opptrer en karakteristisk pyroksengabbro i dette området som ikke er funnet andre steder. Olfjellenheten skiller seg fra Lifjellenheten ved at den er dominert av migmatittiske kvarts-feltspatiske gneiser med varierende mengder av porfyro- blastisk granat, kyanitt, silimanitt og pyroksen. Porfyroblastisk kalifeltspat ble også muligens funnet, men er ikke bekreftet. Foreløpige observasjoner av skjærsonene som skiller lifjell- og Olfjellenheten, kan tyde på bevegelse langs skjærsonene med topp mot øst under duktile forhold, etterfulgt av en bevegelse under tildels sprø forhold med topp mot vest.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.137
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland