Database for registrering av marin grense (MG) i Norge

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utviklet en databasestruktur for registrering av marin grense (MG) i Norge. MG-verdier fra en rekke ulike kilder er registrert i databasen. Denne rapporten er et supplement til databasen og beskriver blant annet parametrene som er inkludert. Usikkerhet knyttet til MG-informasjonen vurderes også. MG gjenspeiler det høyeste nivået havet har stått i forhold til landområdene i sluttfasen av siste istid og utgjør således høyeste mulige nivå for en utbredelse av hav- og fjordavsetninger. En kartlegging av MG muliggjør samtidig en avgrensing av områder hvor det potensielt kan finnes kvikke og sensitive leirer. Informasjon vedrørende tidligere havnivå er også av betydning for forståelsen av landskapsutvikling generelt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.063
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Sammenstilling av data for marin grense i Norge
Project nr:
341000