Byggeråstoffer i Drammensregionen

Denne rapporten er laget på grunnlag av arbeid som er utført i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse og Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner v/Regiongeologen. Samarbeidet har omfattet kartlegging, prøvetaking og sonderinger i Buskerud, Telemark og Vestfold. Noen utvalgte områder er kartlagt mer i detalj enn andre. I denne rapporten beskrives situasjonen for byggeråstoffer i Drammensregionen og samtidig gis noen anbefalinger for videre arbeid. Drammen kommune er ikke selvforsynt med byggeråstoffer og er avhengig av tett samarbeid med nabokommuner for å sikre tilgang til byggeråstoffene som er nødvendig for vedlikehold og nybygging av infrastruktur. Det er områdene rundt Hokksund pukkverk, Renningsåsen og Vardeåsen i Øvre Eiker kommune og Lierskogen i Lier kommune som peker seg ut som mest interessante for å finne masser av god kvalitet. For de fleste formål vil det ikke være nødvendig å bruke høykvalitetsmasser, det er derfor også viktig å ta vare på og sikre ressurser som har andre fordeler som god beliggenhet til markedet og store volum. Radon kan være en utfordring i deler av regionen og i et kartleggingsarbeid bør det også gjøres målinger av Uran- og Thoriuminnhold. For at regionen også i fremtiden skal ha nok ressurser bør det legges en langsiktig plan for dette. En slik plan bør inneholde plan og midler for kartlegging og prøvetaking av utvalgte områder, tiltak for å sikre kort- og langsiktig forsyning til regionen, behovs- og markedsanalyse, vurdering ulike transportalternativer samt krav om bruk av overskuddsmasser fra infrastrukturprosjekter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2020.037
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Byggeråstoffer i BTV
Project nr:
370000
Fylke:
Buskerud