Byggeråstoffundersøkelser i Fauske kommune 2015

I forbindelse med prosjektet Verdisetting og arealforvaltning av mineraler i Nordland har det blitt foretatt utvidete undersøkelser i Fauske kommune. Formålet har vært å undersøke om det finnes egnede bergarter til pukkproduksjon. Og vurdere om det finnes andre egnede ressurser i kommunen. Rapporten tar for seg innhentede prøver til mekanisk testing. Det er tatt fem prøver til mekanisk testing og bergartsbestemmelse. I tillegg er det innhentet fem håndstykker til bergartsbestemmelse. Undersøkelsen viser at det er stor variasjon i bergartstyper i kommunen, og at de mekaniske egenskapene i de aller fleste tilfellene ikke er tilstrekkelig til vegformål. Til andre bruksområder der det ikke stilles krav til mekanisk kvalitet (eks. fyllmasser) har kommunen flere alternativer. En prøve av glimmergneis beliggende nordøst for Fauske sentrum viser egenskaper tilstrekkelig til vegformål. Den dekker kravene som tilslag til asfalt på veger med gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) < 1500 kjøretøyer. Bergarten ligger i en bergartssone som strekker seg i et relativt stort område nordover fra prøvelokaliteten. NGU anbefaler at det gjøres detaljkartlegging og ytterligere vurdering av materialetekniske egenskaper i denne sonen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2016.019
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Verdisetting og arealforvaltning av mineraler i Nordland
Project nr:
353600
Fylke:
Nordland