Bruk av XRD i kvantitative mineralbestemmelser-Eksempel Engebøfjellet

Mange mineralforekomster er påvirket av sekundære, ofte uønskede, metamorfe prosesser. Ofte vil det være ønskelig å kartlegge utbredelsen av slike mineralogiske variasjoner i forekomsten, enten fordi disse kan ha stor innvirkning på bergartens/malmens oppredningsegenskaper og dermed påvirker utvinningsgraden, eller at det forårsaker kvalitetsvariasjoner i mineral- produktet. I slike tilfeller vil det være viktig for bedriften å ha god oversikt over de mineralogiske variasjoner i forekomsten. XRD har betydelig anvendelsespotensiale for undersøkelse av kvantitative såvel som kvalitative mineralogiske variasjoner i en mineralforekomst, særlig gjelder dette variasjoner som er vanskelige å kartlegge med tradisjonelle metoder. Metodens store fortrinn er: (1) Den er ekstrem følsom for mineralogiske variasjoner i en prøveserie. (2) Den kan anvendes på et prøvemateriale som i utgangspunktet kan ha en hvilken som helst størrelse, forutsatt at den pulverprøven som analyseres er et representativt utsplitt fra originalprøven. Dette betyr at en for eksempel kan benytte kjerneprøver av en hvilken som helst størrelse som knuses og splittes ned til en representativ, hensiktsmessig underprøve for selve analysen. Denne rapporten er en dokumentasjon av egnetheten av XRD til kvantitative mineralberstemmelser, hvor en har benyttet prøvemateriale fra Engebøfjellet rutil/eklogitt-forekomst i Sogn og Fjordane. Det teoretiske grunnlaget og utarbeidelse av kalibreringskurver på basis av mineralstandarder blir detaljert beskrevet, og det dolumenteres at nøyaktigheten i bestemmelsen er relativt bra forutsatt at en benytter egnede mineralstandarder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.061
Page number:
43
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport