Bruk av knust tilslag i betong. Et eksempel med dolomitt fra Børselv.

Denne rapporten er utarbeidet på grunnlag av et foredrag holdt ved Vintermøtet til Geologisk forening i 1987. Rapporten er todelt. Første del gir en oversikt over generelle forhold ved bruk av knust tilslag i betong. Andre del av en sammenstilling av resultatene med dolomitten fra Børselv. Både litteraturstudier og egne undersøkelser viser at betongtilslag ev knust fjell ennå er lite benyttet i Norge. Dette har selvsagt sammenheng med den store tilgangen på natursand. Lokalt kan det likevel være knapphet på egnede sand- og grusforekomster. Knust tilslag kan i slike tilfeller være et økonomisk interessant alternativ . Knust dolomitt viser seg godt egnet for betongtilslag i vanlig konstruksjonsbetong.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.112
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport