Bruddsoner på Frøya og Nord-Hitra

Frie emneord: Tunnel, Foliasjon, Stressfelt, Tektoniske modeller. Rapporten omhandler en analyse av bruddsoner i berggrunnen på Frøya og nordlige Hitra, med den hensikt å diskutere mulige problematiske strukturer for en tunnel under Frøyfjorden. På Frøya er den steile, NØ-SV orienterte lagningen/foliasjonen i kaledonske orthogneiser kuttet av nær vertikale, NV-SØ og N-S orienterte bruddsoner. Nord på Hitra er berggrunnen dominert av glimmerskifer med kalksteinslag og vekslende gabbroide til granittiske gneiser som har en Ø-V til ØNØ-VSV lagning/ foliasjon. Vertikale bruddsoner med NV-SØ og NS-orientering kutter foliasjonen. Bruddsoner i berggrunnen på Hitra har en langt lavere hyppighet sett i forhold til tlsvarende soner på Frøya. En vurdering av bruddsonenes tektoniske historie støtter en skjær-modell hvor jurassisk jordskorpe-bevegelse aktiviserte de fleste sonene, og hvor NØ-SV orienterte bruddsoner antagelig ble reaktivert som tensjons soner eller normal forkastninger. Dagens stress-felt favoriserer åpne sprekker med en NV-SØ orientering. Det konkluderes derfor med at NØ-SV og NV-SØ orienterte bruddsoner har størst potensiale for å være åpne til vannstrøm. Disse sonene vil sannsyn- ligvis vil være mest problematiske ved bryting av en tunnel under Frøyfjorden.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.023
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport