Bruddsoner i fjell - oppbygning og definisjoner

Jordskorpen kan bevege seg så kraftig at det oppstår sprekker, forkastninger og knust berg. Slike partier kalles ofte bruddsoner. Ulike deler av bruddsoner har karakteristiske trekk. De sentrale delene består gjerne av forkastningsmel, breksje, kataklasitt eller mylonitt. Denne sonen av forkastningsbergarter kaller vi A-sonen. Rund A-sonen er det vanlig å finne intenst oppsprukket fjell. Dette kaller vi B-sonen. Utenfor dette avtar bruddfrekvensen gradvis i det vi kaller bruddsonens marginale deler. I marginaldelens C-sone finner vi lange, parallelle brudd, mens i D-sonen finner vi to bruddsett med en vinkel på 60 grader. Utenfor, i distaldelen, er det lave bruddfrekvenser og varierende bruddorienteringer. Dette kaller vi E-sonen. Denne sonebetingete fordelingen av brudd og forkastningsbergarter har stor betydning for vurdering av grunnvannsgjennomstrømning, for injeksjon av masse i berggrunnen og fjellets stabilitet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
Gråsteinen
Series nr:
7
Page number:
20
Document type:
BOK