Bromerte flammehemmere og ftalater i byjord fra indre Oslo

Bromerte flammehemmere (BFH) og ftalater påvises over deteksjonsgrensenivå i 40% av jordprøver samlet inn fra 20 barnehager i Oslo. For polybromerte difenyletere (PBDE) ligger nivået i en del av prøvene over tidligere rapportert bakgrunnsnivå. Deteksjonsgrensene i denne undersøkelsen ligger for høyt til at man kan si omdette er noe som generelt gjelder for alle prøver tatt i Oslo. Påviste verdier av ftalater ligger under danske grenseverdier for mest følsomt arealbruk. Følgende anbefalinger gis for videre undersøkelser: * Utarbeide norske grenseverdier for BFH og ftalater for jord i barns lekemiljø * Både BFH og ftalater påvises i byjord fra barnehager i Oslo. For å få et sikrere anslag av hva det generelle nivået ligger på, bør det tas et større antall prøver * Undersøke bakgrunnsnivået av ftalater, tetrabromobisfenol A (TBBPA) og heksabromocyclododekan (HBCD) i jord i NOrge. Undersøkelser av bakgrunnsnivå for PBDE er allerede i gang. * Undersøke mulige kilder for BFH og ftalater som har jord som resipient * Være bevisst på at ulike laboratorier tilbyr analyser med svært ulike nedre deteksjonsgrenser

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.027
Page number:
20 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Jordkartlegging i Oslo-barnehager innenfor Ring 2
Project nr:
309600
Fylke:
Oslo