Brønnskader anbefalte tiltak, Lierelven jordvanningstunnel.

En rekke vannkilder for enkelthus/gårdsbruk er tørrlagt langs Lierelven jordvanningstunnel. Det søkes i rapporten å finne varige løsninger for erstatnings- grunnvannsforsyninger til de skadelidte, enten ved bruk av naturlige kilder, eller ved dypbrønnsboringer. Den sydlige del av tunnelen er enda ikke drevet. I rapporten gis en beskriv- else av problemer som kan ventes, både m.h.t. brønnskader og fjelltekniske problemer ved den videre tunneldrift.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-80042 II
Page number:
9
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud