Borkaksprøvetaking av apatitt-førende bergarter i Misværdal pyroksenittmassiv, Bodø kommune, Nordland

Rapporten gir resultatene av berggrunnskartleggingen i Misværdal pyroksenittmassiv og etterfølgende borkaksprøvetaking. Tidligere analyser hadde vist at de grovkornete vanligvis inneholder mer apatitt enn de finkornete. Berggrunnskartleggingen hadde definert 3 interessante soner av grovkornete pyroksenitter med bredder på 150-200 m og utstrekning langs strøket på mer enn 1000 m. Disse sonene ble prøvetatt i 5 atskilte blotningsområder betegnet Opplia, Simlihågen, Brentliheia, Hoklettlia og Skaråslia for analyser og bestemmelse av gjennomsnittsverdier for P2O5. De tre førstnevnte antas å opptre langs samme gangformete sone (Opplia-Brentliheia). I tillegg ble ett blotningsområde (Sjøli) med biotitt-rike grovkornete pyroksenitter prøvetatt av mer vitenskapelige årsaker. Målet med prøvetakingen er å bestemme det gjennomsnittlige P2O5 innhold i grovkornete pyroksenitter og tilknyttete finkornete varianter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.069
Page number:
95
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Industrialisering av mineralforekomster i Nordland
Project nr:
305600
Fylke:
Nordland