Borehullslogging med optisk televiewer, Jettan 1, Nordnesfjellet, Kåfjord kommune, Troms

NGU har sammen med Nordnorsk Fjellovervåkning gjort borehullslogging med optisk televiewer i det oppsprukne fjellpartiet Jettan på Nordnesfjellet i Kåfjord kommune i Troms. Området er under overvåkning da det er fare for ras ned i Lyngenfjorden. For å kunne kartlegge størrelsen på det ustabile fjellpartiet er det boret et 200 m dypt borehull hvor det er utført logging med optisk televiewer. På grunn av sterk oppsprekking måtte boring og utstøping av hullet forgå etappevis og logging ble gjort tilsvarende. Rapporten presenterer ulike foliasjons- og sprekkestatistikker basert på prosesserte optisk televiewer-data fra borehullet. Foliasjonens retning og vinkel er beregnet langs hele hullet. I de øverste 40 m er fallretningen tilnærmet mot vest, dvs. ned mot fjorden. Fallvinkelen er 10 - 20 gr. og foliasjonsparallelle sprekker vil øke faren for utrasing. Under 40 m varierer fallretningen mye mens fallvinkelen er liten og konstant (0 – 15 gr). Sprekkekartlegging med optisk televiewer viser mange foliasjonsparallelle sprekker i området 20 – 40 m dyp. Flere oppknuste partier er kartlagt som ved 36 - 41 m. Partiet mellom 41 og 46 m er boret opp etter utstøping og tolkning av sprekker er vanskelig. Mulig struktur (sprekk) ved 45.8 m kan ha ugunstig fall og retning med hensyn til stabilitet. Under 40 m dyp har de fleste sprekker steilt fall (45-90 gr.) mens sprekkenes fallretning varierer mye. Stedvis faller foliasjon og sprekkeretning sammen (130 – 150 m og 180 m), men generelt ser det ut til å være liten sammenheng mellom foliasjon sprekker. En sterkt oppknust sone opptrer ved 156.6 – 157.7 m dyp. Legger en foliasjon, sprekkeretninger og fjellsidens retning til grunn, ut fra de tolkninger som er gjort av OPTV-data, kan det være dårligst stabilitet i partiet over 46 m.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2013.020
Page number:
95 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms