Borehullslogging i fjellbrønn, Folvåg, Sunnfjord. En verifisering av lineamentsmodell med hensyn til oppsprekking og vanngiverevne

I forbindelse med forprosjektet til "Miljø- og samfunnstjenlige tunneller", Tunnelprosjektet, har NGU testet ut forskjellige metoder for borehullslogging. I denne rapporten er der beskrevet resultater med optisk televiewer, temperatur-, ledningsevne- og gammalogg, fjellresivitet og strømningsmålinger kombinert med pumping. Undersøkelsene er gjort i en 98 m dyp brønn i Folvåg, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane. Brønnen er boret gjennom et lineament/bruddsone og ble opprinnelig boret for å kartlegge vanngiverevnen i fjellbrønner i forbindelse med slike strukturer. De geofysiske undersøkelsene hadde som hensikt å kartlegge bergartene, spesielt med hensyn på oppsprekking og vanngiverevne. For alle indikerte sprekker er sprekkeplanets strøkretning, fallretning og fallvinkel beregnet. I denne rapporten gjøres det forsøk på å relatere vanninnslag til ulike deler av en bruddsonemodell publisert av NGU i samarbeid med Universitetet i Bergen. Bh 1, Folvåg er boret gjennom en markert sprekkesone (lineament). Brønnen ga store mengder vann og er artesisk. Logging med optisk televiewer viste oppsprekning og dårlig fjell sentralt i sonen og på vestsiden av sonen (distale del). De fleste sprekkene er tilnærmet paralelle lineamentets retning. Ledningsevnemålingene indikerer vanninnstrømning fra den distale delen av sprekkesonen. Senteret av sonen (forkastningskjernen) vises klart på resistivitetsmålingene. Strømnningsmålingene i kombinasjon med pumping indikerte ar mesteparten av vannet, ca 70%, kommer fra distaldelen, dvs. litt utenfor den sentrale sonen (45 - 50 m dyp). Sprekker ved 34 og 88m dyp gir også noe vann og disse vanninnslagene ligger i overgangen fra bruddsonens distale del til overgangssonen. Det kan ikke dokumenteres vanninnslag i den sentrale sonen (forkastningskjernen). En kombinasjon av de benyttede metoder i borehull vil være et godt grunnlag til å vurdere fjellkvalit

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.078
Page number:
39
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport