Borehullbasert energilager ved nye Ahus. Forundersøkelser ved Hovelsrud gård.

Helse Øst RHF vurderer å flytte energilageret knyttet til det planlagte varmepumpeanlegget ved Hovelsrud gård. NGU har på oppdrag fra Helse Øst RHF organisert og gjennomført grunnundersøkelser av det aktuelle området. Det er utført refraksjonsseismikk og testboringer med borehullslogging, prøvepumping og termisk responstesting. Undersøkelsene viser at området består av grunnfjellsbergarten dioritt overdekket med leire. Tykkelsen på leirlaget viser at området består av grunnfjellsbergarten dioritt overdekket med leire. Tykkelsen på leirlaget varierer fra 4 m ved Gamleveien til 29 m helt øst i området. Dioritten er stort sett lite oppsprukket. Det er to lavhastighetssoner som går gjennom området. Begge boringene ble gjennomført til 200m, men det ene borehullet ble tettet ved 150m sannsynligvis pga ras. Det antas at borehullet er i berøring med knusningssone. Ut fra undersøkelsene er området øst for den østligste sonen egnet til borehullslager. Her er det mulig å utnytte et område på mer enn 20 dekar til energibrønner. I tillegg er to mindre områder på til sammen 4 dekar vest og mellom sonene egnet til energilagring. Drenering av vann fra løsmassene og ned i brønnene kan bli et problem, så det er viktig med god tetting rund foringsrør. (Forkortet)

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2004.040
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus