BLYPROSJEKTET 1973. Oppfølging av geokjemiske anomalier på kartbladene Bruflat og Løten, Hedmark og Oppland fylker.

Som en del av blyprosjektets undersøkelser 1973 ble det foretatt oppfølgning av bekkesedimenter på kartbladene Løten og Bruflat. Hensikten med undersøkelsene var: - Bekrefte/avkrefte den regionale anomalien - Bringe klarhet i om anomalien skyldes blymineralisering, eller hvilke andre faktorer som er årsak til anomalien. Undersøkelsene ble foretatt med blokkleting, geologiske observasjoner og geokjemisk prøvetaking av sedimenter og jord. Tilsammen ble 12 anomale områder undersøkt og beskrevet. Ingen av de undersøkte områdene pekte seg ut til videre undersøkelser. På kartblad Bruflat er de fleste anomaliene knyttet til forkastningssoner hvor bergartene ofte har karbonat på sprekker og stikk. Ved en av anomaliene er det funnet litt blyglans på sprekker.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1172/1
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland Hedmark