Blyprosjektet 1970. Oppfølging av regionale geokjemiske anomalier Kartbladene: Engerdal, Engeren, Jordet, Søre Osen, Julussa og Nordre Osen.

Som et ledd i Blyprosjektets undersøkelser er 26 bekkesedimentanomalier fulgt opp på overnevnte kartblad. Målsettingen med undersøkelsen var: - Bekrefte den regionale anomalien og å skaffe et mer detaljert bilde av sekundær-dispersjonen. - Komme til klarhet i hvilke geologiske enheter, evt. geokjemiske faktorer, som i hvert tilfelle er årsaken til de forskjellige geokjemiske anomaliene. - Vurdere den aktuelle geologiske enhetens form, mektighet, utstrekning og mineralogi/geokjemi. - Få klarhet i om anomalien skyldes blymineralisering i fast fjell. Rapporten beskriver anvendte metoder for prøvetaking, analyser og behandling av analyseresultatene. Alle anomalieomrpdene er beskrevet og vurdert ut fra de lokale forhold, og det er gitt anbefalinger om andre undersøkelser. På grunn av det store kartmaterialet består rapporten av 12 bind (I-XII).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
965 D II
Page number:
58
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark