Blyprosjektet 1969. Undersøkelser på kartblad Lillehammer 1817 II.

Som et ledd i Blyprosjektets undersøkelser av bly i fjellranden ble tre om- råder valgt ut for metodestudier. Et av disse var sparagmitt-området i den nordlige del av kartblad Lillehammer 1817 II. De elektromagnetiske flymålinger, utført i 1969, viste her et eiendomlig ano- malibilde med en rekke EM-anomalier på den sydlige del av kartbladet. Innenfor dette område er det foretatt følgende undersøkelser som er beskrevet i denne rapporten: - Fotogeologisk tolkning av flybilder (NGU-rapport nr. 893 C-Del I) - Slingrammålinger - Geologisk kartlegging Undersøkelsene gav følgende resultat: 1. Området består av Brøttumsformasjonens mørke sparagmitter, vekslende med svart og tildels grønne skifre. 2. Området er sterkt overdekket. 3. De svarte skifrene har gitt gode EM-anomalier ved flymålingene, men ingen til svake anomalier ved bakkemålinger med slingram. 4. Området har ingen interesse i forbindelse med blyprosjektet, så videre undersøkelser her i forbindelse med dette prosjektet vil ikke bli utført.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
893 C
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark Oppland