Bjerkreim-Sokndal intrusjonen, Rogaland - Muligheter for videreforedling av vanadiumholdig magnetitt og ilmenitt i kombinasjon med bruk av CO2.

Forkortet:Bjerkreim-Sokndal intrusjonen i Rogaland Anortosittprovins (Egersundfeltet) eranriket på ilmenitt, vanadiumholdig magnetitt og apatitt på visse nivåer i denmagmatiske seksvensen. Omtrent 50 km2 av intrusjonen er markant anriket pådisse verdimineraler, hvorav 1 km2 anses som "malm" med i størrelsesorden 30%ilmenitt + apatitt + vanadiumholdig magnetitt. Enkeltvis anses innholdet avdisse mineraler å være for lavt til å kunne gi grunnlag for økonomiskutnyttelse, mens mineralressursen kan bli økonomisk meget interessant hvis enkan kombinere drift alle tre verdimineralene samtidig. Et nytt moment som kan bidra til å gjøre forekomsten mer attraktiv ermuligheten for å forbedre mineralprosesseringen ved bruk av CO2, noe som kan gien mere effektiv mineralseparasjonsprosess. CO2-leaching eksperimenter påmagnetittkonsentrat viser at silikatmineraler som representerer urenheter ikonsentratet, kan dekomponeres og komponentene fjernes, mens oksydmineralenemagnetitt og ilmenitt bevares. Dette åpner for at både ilmenitt- ogmagnetittkonsentrater kan "renses" ved CO2-leaching og derigjennom blimarkedsmessig mer attraktive, samtidig som utvinningsgraden kan økes. Videre FoU på dette temaet vil skje i regi av IFE m/samarbeidspartnere i et4-års prosjekt av Forskningsrådet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2004.030
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Apatitt, ilmenitt og vanadium, Egersundfeltet
Project nr:
293700
Fylke:
Rogaland