Bestemmelse av beskyttelsessoner ved Otta vannverk ved bruk av grunnvannsmodellering

NGU utførte i perioden 1995-97 grunnvannsundersøkelser i området ved Otta vannverk for å undersøke grunnvannsstrømningen i magasinet. På grunnlag av de hydrogeologiske undersøkelsene ble det for magasinet konstruert en matematisk grunnvannsstrømningsmodell. Modellen og feltdataene ble brukt til å fremstille et forslag til beskyttelses- soner (soneinndeling) rundt vannverket. Disse sonene er gyldig opp til vann- verkets kapasitet på 57 l/s, og antar at pumpebrønnen ved HED-OPP slakteri har et gjennomsnitt på ca 10 l/s. Mulige forurensningskilder ble også vurdert, og resultatene antyder at vann- verket er forholdsvis godt beskyttet mot forurensninger. Vannverket er likevel sårbart for forurensninger i Ula og til dels Lågen. Magasinets høye permeabi- litet og de korte avstandene til elvene betyr at grunnvannets oppholdstid er kort, og dette øker risikoen for forurensning fra disse kildene. Bruken av soneinndelingen som er foreslått i denne rapporten vil redusere risikoen for forurensning. Resultatene fra modelleringen viser at områdene som ligger utenfor de fore- slåtte sonene ikke representerer mulige forurensningskilder for vannverket. Det understrekes at konklusjonene i modellforsøket representerer antakelser ut fra tilgjengelig data. Formulering av modellene benytter også en del antakelser mht. matematiske simplifisering av problemet. Grunnvannsmodellering er likevel en av de sikreste metodene som kan benyttes for å undersøke hydrauliske forhold i et grunnvanns- magasin dersom gode data er tilgjengelig. Dette var stort sett tilfelle i denne undersøkelsen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.095
Page number:
68
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland