Bestemmelse av beskyttelsessoner på Eide, Hemne kommune

Grunnvannsundersøkelser i Eide-området i Hemne kommune utført av NGU har vist gunstige forhold med tanke på grunnvannsforsyning. Det ble påvist tilstrekke- lige grunnvannsressurser til å dekke vannbehovet på 30 l/s, og kommunen vurderer å bygge et grunnvannsanlegg i området. En klausulering av området må derfor vurderes. I denne hensikt ble grunnvannstrømningsmodellen MODFLOW brukt til å simulere grunnvannsstrømningen i akviferen. Modellen MODPATH ble da brukt til å beregne grunnvannets oppholdstid i akviferen i forskjellige retninger fra pumpebrønnene Resultatene fra disse beregningene dannet basis for bestemmelsen av 60-døgns grensen dvs. klausuleringssone I. En vurdering av nitratinnholdet i vannet på Eide ble også utført. Dette tydet på at et forbud mot naturgjødsling i sone I vil ha liten betydning for nitrat- innholdet i grunnvannet, men stor betydning for en sikring av grunnvannets hygieniske kvalitet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.034
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport