Beskrivelse til Leka - 1725 III - kvartærgeologisk kart M 1:30 000. Landformer, løsmasser og landskapsutvikling på Leka

NGU har i 2015 utført kvartærgeologisk kartlegging av kartblad Leka 1725 Ill. Kartleggingen innebærer registrering av løsmasser og landskapselementer, med hovedfokus pa områdene under marin grense (MG). Det er ikke funnet spor etter flyktig eller sensitiv marin leire innenfor kartbladet, og finere masser i form av silt er kun funnet rundt Tennfjord og i forbindelse med gravearbeid på øya. Skredmasser er utbredt på Leka og aktivitet i form av steinsprang er vanlig. Ingen av avsetningene virker å ligge nær bebyggelse, men større rasblokker finnes i nærheten av vei flere steder. Landskapet på Leka er svært goldt og løsmasser begrenser seg til lavereliggende fordypninger i terrenget, hvor strandavsetninger i form av grus og sand dominerer. Disse avsetningene gir næringsrik grunn og utnyttes i dag til jordbruk mange steder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2015.044
Page number:
26+kart
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Kvartærgeologisk kartlegging søndre Helgeland og Leka (NVE)
Project nr:
362600