Beskrivelse til kvartærgeologisk kart over Østfold fylke i M 1:125 000

Det kvartærgeologiske fylkeskartet Østfold i M.125 000 er basert på tidligere kartlagte områder i M 1:50 000, og videre kartlegging i et område dekket av de fem grensekartene Vestmarka, Stangebrot, Øymark, Aspern og Kornsjø, regnet fra nord til sør. I rapporten her gis en kort oversikt over den kvartærgeologiske historien som er mest relevant for ylkeskartet og dets innhold, samt kort omtale av de ulike løsavsetninger og spor etter spesielle geologiske hendelse. De fleste løsavetningene i fylket er dannet i siste del av siste istid og i isavsmeltingsfasen for den store innlandsisen som på sitt største nådde helt ut til ytterkanten av kontinentalsokkelen. Iskanten trakk seg etter hvert tilbake fra kysten i sørvest og innover i landet mot nordøst, og hele Østfold var nesten isfritt for 11000 år siden, da iskanten i nordøst lå ved nordenden av Rømsjøen. Brebevegelsen over hele fylket har stort sett vært fra NØ mot SV, med mindre avvik i tid og lokale avvik i retning i noen områder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2017.041
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Avsluttende kvartærgeologisk kartlegging i påbegynte områder -Regional kvartærgeologisk kartlegging i Norge II
Project nr:
378700
Fylke:
Østfold