Beskrivelse til kvartærgeologisk kart over Hedmark fylke i M 1:300 000

Det kvartærgeologiske fylkeskartet i M 1:300 000 er basert på tidligere kartlagte områder i M 1:50 000, og en enklere kartlegging basert på flyfototolkning i 2004–2009 i resten av fylket. I rapporten her gis en kort oversikt over den kvartærgeologiske historien som er mest relevant for fylkeskartet og dets innhold, samt omtale av de ulike løsavsetninger og spor etter spesielle geologiske hendelser. Med enkelte kjente unntak er de fleste løsavsetningene i fylket dannet i siste istid og i isavsmeltingsfasen for den store innlandsisen som på sitt største nådde helt ut til kontinentalsokkelen. Iskanten trakk seg tilbake fra kysten i vest og i sør innover i landet, og hele Hedmark fylke var isfritt for ca. 9500 år siden. Brebevegelsen har variert over tid og i retning, men i hovedtrekk vært rettet mot NV og N i nordlige deler, nord for Jutulhogget, og mot S i sørlige deler, med mindre avvik i noen områder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2017.042
Page number:
41
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Avsluttende kvartærgeologisk kartlegging i påbegynte områder -Regional kvartærgeologisk kartlegging i Norge II
Project nr:
378700
Fylke:
Hedmark