Beskrivelse til kvartærgeologisk kart Brandval 2015-1, M 1:50 000

NGU har i perioden 2016-2019 utført kvartærgeologisk kartlegging av kartblad Brandval (2015 I). Marin grense (MG) i regionen er høy (omtrent 205 moh) og hovedfokuset med kartleggingen har derfor vært å undersøke om det forekommer hav- og fjordavsetninger innenfor kartbladet og om disse avsetningene virker å være skredutsatte. Kartleggingen har ført til en omtolkning av tidligere kartlegging utført i grovere skala (1:250 000) og har resultert i et kartblad i skala 1:50 000.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2020.006
Page number:
16+kart
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
NGU: Brandval, kvartærgeologisk kartlegging
Project nr:
367200
Fylke:
INNLANDET