Beskrivelse til kvartærgeologisk kart Braskereidfoss CWX 063064-20 M 1:20 000 (vestlige del).

Den vestlige fjerdedel av kartbladet er kvartærgeologisk kartlagt og be- skrevet. Dette utgjør NGU's andel av et samarbeidsprosjekt mellom Fylkeskart- kontoret i Hedmark, Norges Landbrukshøgskole og NGU. Den dominerte jordart i området er morene, denne er på kartet inndelt etter tykkelse. Morenematerialet er rikt på sand og grus. Siltinnholdet er stort sett mindre enn 25 %. Leir mangler. Materialet egner seg til slitelagsmasser på skogsbilveger, men en må regne med teleproblemer.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1879/2
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark