Beskrivelse til geologisk kart over Rogaland Anortosittprovins, 1:75 000

Det geologiske kartet er en oppdater oversikt over geologien i anortosittprovinsen i Rogaland, og kan danne grunnlag for forståelsen av de eksisterende geolgoiske ressursene og fremtidig mineralleting i provinsen. Kartet setter mineralressursene i en geologisk sammenheng og bidrar til å forstå deres opprinnelse og utbredelse. Det geologiske kartet er utarbeidet som et digitalt kart, hvilket vil lette dets anvendelse som basiskart for diverse typer nåværende og fremtidige undersøkelser i anortosittprovinsen av både økonomisk og vitenskapelig karakter. Rogaland anortosittprovinsen er ca. 930 millioner år gammel og omfatter flere anortositt-massiver, den lagdelte Bjerkreim-Sokndal Intrusjonen og sene norittiske og jotunittiske til charnokittiske intrusjoner. Det eldste massivet er Egersund-Ogna Anortositten i vest, som err skilt fra den folieret Håland Annortositten med en sone av sterkt foliert båndet gneis. Den yngre, udeformerte Helleren Anortositten i den sentrale del av provinsen intruderer og skjærer både Egersund-Ogna og Håland Anortosittene. Helleren Anortositteni den sentrale del av provinsen intruderer og skjærer både Egersund-Ogna og Håland Anortosittene. helleren Anortositten er en vestlig fortsettelse av Åna-Sira Anortositten. De er bare øverst adskilt av et trau (lobe) av den yngre lagdelte Bjerkreim-Sokndal Intrusjonen. Denne ligger i en uregelmessig traustruktur over både anortositt-massivene og gneisene i den nordøstlige del av provinsen. Over Bjerkreim-Sokndal Intrusjone opptrer mangeritt og kvarts-mangeritt, som strekker seg sørøstover i den såkalte Apofyse-intrusjonen. Provinsen gjennomsettes av en rekke sene jotunittiske og mangerittiske bergarter i form av ganger og små kropper. De største er Eia-Rekefjord Intrusjonen i trauet mellom Helleren og Åna-Sira Anortosittene og Hadland Intrusjonen lengst i vest, som begge består av jotunittiske bergarter. En

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2004.007
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland