Beskrivelse til det kvartærgeologiske kart Sygnefjell 1518 III M 1:50 000.

Rapporten er en beskrivelse til det kvartægeologiske kart Sygnefjell, som ble utarbeidet sammen med 27 tilsvarende kart 1:50 000 som grunnlag for kvartægeologisk oversiktskart Jotunheiemen M 1:250 000, trykt som NGU nr. 374 (1983). Beskrivelsen er en tematisk behandling av de kvartærgeologiske forhold, med særlig vekt på glasiasjonshistorien. Både kartet og beskrivelsen bygger i stor grad på T.O. Vorrens arbeider av 1970 og 1973 (se litteraturlisten). Det henvises til innholdsfortegnelsen. Kartområdet er et nøkkelområde for å tolke isbevegelsens siste aktive fase i mange nærliggende områder, i denne og andre beskrivelser betegnet den Preboreale fase. Det er lite løsmateriale innen kartets område, og skuringsstripens innbyrdes rekkefølge og alder er tolket av Vorren (1970, 1973).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
84.082
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport