Beskrivelse til det kvartærgeologiske kart Sjodalen 1618 II, M 1:50 000.

Rapporten er en beskrivelse til det kvartærgeologiske kart Sjodalen M 1:50 000. Kartet foreligger som fargekopi av håndtegnet original. Det er utarbeidet som grunnlag for kvartærgeologisk oversiktskart Jotunheimen M1:250 000, trykt som NGU nr. 374. Beskrivelsen er en tematisk behandling av de kvartærgeologiske forhold med hovedvekt på jordartene og isavsmeltningens deneringshistorie. I tillegg behandles den fluviale dannelsesprosess av elvegjel med jettegrytedannelsen. Det topografiske underlag for kvartærkartet er det tidligere gradteigkart Refjell, idet det nye kart i serien M 711 Sjodalen ikke forelå da kartet ble tegnet og feltarbeidet ble utført.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
84.084
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland