Beskrivelse til de kvartærgeologiske kart Rondane og Atnsjøen, 1718 I og 1818 IV, M 1:50 000

Rapporten er en beskrivelse til de kvartærgeologiske kart Rondane og Atnsjøen M 1:50 000. Beskrivelsen er felles for disse to karter fordi de bør sees i sammenheng. Kartene er utarbeidet som grunnlag for kvartærgeologiske oversiktskart Jotunheimen, M 1:250 000 trykt som kart 1:50 000, som tilsammen dekker oversiktskart i serien 1501. Feltundersøkelsen ble hovedsaklig utført i 1975-76 og 78, men det forelå på forhånd så meget kartmateriale, særlig av J. Gjessing, at feltundersøkelsen kan betraktes som supplerende fra Per Holmsens side. Beskrivelsen er en tematisk behandling av de kvartærgeologiske forhold. Størst vekt er kanskje lagt på dreneringshistorien, men også jordartene er behandlet som viktige. Det må henvises til innholdsfortegnelsen og litteraturlisten, Under sammentegningen av kvartærforholdene er benyttet bladene i M 711-serien.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
84.081
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland Hedmark