Beskrivelse til de kvartærgeologiske kart M 1:50 000 1517 II Øye og 1617 III Vangsmjøsi.

Kvartærkartene Øye og Vangsmjøsi (gradteig Vang) ble utarbeidet som grunnlag for kvartærgeologisk oversiktskart Jotunheimen, trykt som NGU nr. 374 i 1982. I alt 28 kartblad i 1:50 000 inngår i oversiktskartet. Kvartærkartene i M 1:50 000 foreligger bare i håndtegnet original (+fargekopier) i farger. Beskrivelsen av nærværende to blad er meget kortfattet, og sikter mot en populær fremstilling beregnet for ikke-fagfolk med interesse for mer lokale forhold enn oversiktsarbeidet kan gjengi. Hovedvekten er lagt på utviklingen av storformene og deres avhengighet av fjellgrunnen, særlig karakteristisk for de to kartbladområder. Men også de løse avsetninger er omtalt, samt en kort oversikt over klimavariasjonene etter at innlandsisen forsvant. Det topografiske underlag er gradteigene Øye og Vang, da de nye AMS 711-kartene ikke forelå da kvartærkartene ble laget.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
84.089
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport