Berggrunnskartlegging i Ternholmfjorden, Stabbfjorden og Valværfjorden, Nordland : Sedimentære bergarter og strukturelle forhold

Sommeren 2002 urførte NGU refleksjonsseismisk kartlegging i Ternholmfjorden, Stabbfjorden og Valværfjorden i Meløy kommune, Nordland. Formålet med undersøkelsene var å foreta en videre kartlegging av forkastningsmønster og utbredelse av sedimentære bergarter påvist under en rekognoserende undersøkelse i 1998. Undersøkelsene viste seg å by på interessante resultater i og med at lagdelte sedimentære bergarter med en mektighet på flere hundre meter ble funnet i Ternholmfjorden og Stabbfjorden i et 40 km langt, sammenhengende område. De sedimentære bergartene fortsetter videre mot nordøst, ut av området vi har undersøkt. Bassenget med sedimentære bergarter når en maksimal bredde i NV-SØ-retning på ca. 6 km. Yttergrensene av bassenget er definert av forkastninger og primære avsetningskontakter. To store forkastninger, med et sidelengs sprang imellom, avgrenser avgrenser bassenget i sørøst. En forkastning går også langs nordgrensen av bassenget i Ternholmfjorden, mens bergartene ligger med en primær avsetningskontakt langs nordvestgrensen i bassenget i Stabbfjorden. Her er avstanden mellom sedimentære bergarter og de nærmeste skjær bare 200-300 m. På grunn av en antatt isbevegelsesretning mot nordvest i dette området på slutten av siste istid, antok vi at det kunne finnes oppskrapede blokker av sedimentære bergarter på disse holmene, og blokkleting ble utført for NGUs egen regning. Denne ga et positivt resultat, og det ble samlet inn 35 blokker med en samlet vekt på ca. 200 kg. Prøvematerialet er dominerrt av kalkholdig sandtsein, ofte med et høyt innhold av skjell og kullfragmenter. Analyser av mikrofossiler viser at prøvene er fra mellomjura og senjura (bajoc-volga), og at de i all hovedsak representerer grunnmarine og kystnære avsetninger. Vi ser ingen muligheter for å finne drivverdige forekomster av hydrokarboner i disse bergratene. Dette skyldes: 1) Det finnes ingen str

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.004
Page number:
36
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland