Berggrunnsgeologisk og strukturgeologisk kartlegging i forbindelse med prosjektet Fv. 659 Nordøyvegen, Møre og Romsdal

I forbindelse med tunnelprosjektet Fv. 659 Nordøyvegen, fastlandsforbindelse med undersjøiske tunneler og broer mellom Brattvåg, Hestøya, Lepsøya, Haramsøya, Flemsøya/Skuløya, Fjørtoft og Harøya, har NGU utført bergrunnsgeologisk og strukturgeologisk kartlegging. Det er tidligere påpekt at fjellområdet nordvest for Nogva, Brandalsryggen, er ustabilt. Det ble derfor valgt å legge tunneltraseen utenfor dette ustabile fjellpartiet. I denne rapporten har utstrekningen av det ustabile fjellpartiet blitt kartlagt, og "baksprekken" lokalisert. Tunnelpåhugget og den nye traseen er undersøkt for ustabilitet og sprekkesoner som kan påvirke tunneldriften. Det er ikke observert tegn på ustabilt fjell utenfor (bakenfor) det markerte fjellområdet, og ingen sprekkesoner av betydning er kartlagt langs landdelen av tunneltraseen. Den undersjøiske delen av tunneltraseen vil bli kartlagt med undersjøiske undersøkelser og rapportert for seg. På grunn av liten boltningsgrad er det vanskelig å bestemme fallet på "baksprekken", og en må anta at den kan være tilnærmet vertikal. Hvis det er behov for å angi fallet til "baksprekken" anbefales det å anvende geofysikk, som for eksempel 2D resistivitet. Årsaken til det ustabile fjellpartiet er ikke klart, "baksprekken" kan følge bergartsgrenser som kan være svakere enn omkringliggende fjell, den kan også følge en gammel duktil sone, eller påvirket av spenningsutløsning etter siste istid ved fravær av den dekkende isbreen. Det er her ikke forsøkt å gi noen forklaring på hvorfor fjellpartiet er ustabilt. Foliasjonen i fjellet endres fra horisontal til nær vertikal over korte avstander. Når foliasjonen er steil kan dette bidra til økt innstrømming til tunnelen av ferskt og salt vann, hvis det blant annet er lite overdekning av fjell og/eller løsmasser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.049
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Geologiske undersøkelser Nordøyane
Project nr:
343500