Berggrunnsgeologisk kartlegging av karbonatforekomster i Evenes og Skånland kommune

Rapporten oppsummerer den geologiske kartleggingen av et område med karbonatbergarter (kalkspat- og dolomittmarmor) i kommune Evenes og Skånland i Nordland og Troms fylker. Området er vurdert til å inneholde karbonatforekomster av økonomisk interesse. Kartleggingen har resultert i et digitalt kart over berggrunnsgeologi og strukturgeologi i området. Denne rapporten er lagt opp som en beskrivelse av geologien på dette kartet. Feltet kjennetegnes ved ulike varianter av karbonatbergarter i en komplisert tektonisk lagrekke. Det er derfor utført en detaljert kartlegging i målestokk 1:5.000 for hoveddelen av området, mens mindre deler er kartlagt i 1:20.000. ved hjelp av karbon- og strontiumisotoper er det utført kjemostratigrafiske aldersbestemmelser på de ulike kalkspatmarmorene. Videre er bergartene undersøkt i mikroskopet for å avdekke karakter av de omdannelsene som har påvirket bergartene etter at de var avsatt. Undersøkelsene har gitt god oversikt over den geografiske og geologiske fordelingen av de ulike bergartstyper også mot dypet. De ressursmessig mest interessante marmorlagene finnes i bestemte soner i den nydefinerte tektoniske lagrekke. Marmorlagene er kvalitetsbedømt ved systematisk prøvetaking og laboratorieundersøkelser. Rapporten inneholder også en referanseliste over de omfattende karbonatundersøkelser som tidligere er gjort i dette området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.088
Page number:
43
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland Troms