Berggrunnsgeologi og mineralske ressurser i Sokndalsområdet, Rogaland. Statusrapport

I samarbeid med Rogalsnd fylke har NGU skaffet til veie geologiske data, utført kartlegging og sammnestilt ewt berggrunnsgeologisk kart i målestokk 1:25 000 over området Sokndal - Mydland - Berrefjord. I tillegg er det gjort innledende betraktninger om mineralressurser. Tilsammen utgjør dette Del 1 av et planlagt 2-årig prosjekt som er rettet mot mineralske ressurser. Det kartlagte området utgjør deler av det som er benevnt "Sør-Rogaland magmatiske kompleks", også kalt "Egersundfeltet", som hovedsakelig består av bergartene anortositt, noritt, jotunitt og mangeritt. Bergartene har en alder på ca. 920 - 931 millioner år. Rundt det magmatiske komplekset opptrer forskjellige typer gneiser med en alder på ca. 1500 - 1050 millioner år. Alle disse bergartene er gjennomsatt av sprekker og forkastninger, som tildels har ført til en sterk omdanning spesielt av anortositten. En stor mengde upublisert og publisert materiale omkring områdets geologi eksisterer, med hovedvekt på bergartenes dannelse. Mye av dette materialet er benyttet ved fremstilling av det berggrunnsgeologiske kartet. Deler av dette materialet er også benyttet i betraktninger omkring mineralske ressurser. Forutenom mineralforekomster i drift innen kartområdet (ilmneitt ved Tellnes, pukk ved Rekefjord) har våre undersøkelser så langt kommet fram tl følgende potensielt økonomisk interessante ressurser: 1) ilmneitt/magnetitt og ilmenit/magnetitt/apatitt i flere av bergartene, 2) anortositt som pukk, naturstein og industrimineral, 3) hvit (omdannet) anortositt som pukk og industrimineral, 4) kvarts som industrimineral. En oppfølging av arbeidet, spesielt rettet mot punktene 1 og 4 er anbefalt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.068
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland