Bergarters poleringsegenskaper uttrykt ved polished stone value (PSV).

Bruk av piggdekk har resultert i omfattende støvplage i flere norske storbyer. Det er derfor ønskelig at en større andel av bilparken går over til bruk av piggfrie dekk. Tradisjonelt har det vært benyttet bergarter med gode abrasive egenskaper for å tåle slitasjen ved bruk av piggdekk. Disse bergartene har i mange tilfeller lav poleringsmotstand som kan resultere i "glatte" vegdekker. Polished stone value (PSV) er en mekanisk metode som benyttes for å registere poleringsmotstanden som er en viktig faktor for bestemmelse av friksjonsegenskapene til vegdekket. I mellom-Europa er det ønskelig med vegdekker av høy friksjonsmotstand for å unngå at de blir "glatte". I Norden er dette stort sett et ukjent problem p.g.a. bruk av piggdekk i vintersesongen som "rubber opp" og gir tilslaget i toppdekket en ru overflate. I rapporten gis en oversikt over PSV metoden og de krav som stilles til metoden for en del europeiske land. Videre er det laget en sammenstilling over utførte PSV analyser på et utvalg norske bergartstyper sett i forhold til andre mekaniske egenskaper og i forhold til bergartenes mineralsammensetning. Bergarter med høye PSV-verdier er generelt karakterisert ved at de inneholder mineraler med ulik "hardhetsgrad".

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.045
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport