Befaringer av malmforekomster, Rogaland, 1977.

Det er utført befaringer av malmforekomster på Haugesundhalvøya. Det gis en kort vurdering av de enkelte forekomster sett ut fra et økonomisk/malmgeologisk synspunkt. En molybdenforekomst ved Skjoldevik kan være av en viss økonomisk interesse, og dette området bør bli gjenstand for videre undersøkelser. De øvrige befarte forekomster er uinteressante.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1560/17D
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland