Befaring av utvalgte kalkspatmarmorlokaliteter i Nord-Trøndelag

De utførte arbeidene er en videreføring av samarbeidsavtalen som ble inngått den 12.juni-95 mellom Norsk Mineral A/S og NGU. Avtalen om videreføring av samarbeidsprosjektet er datert 3.september 1996. Avtalen har som målsetting å finne kalksteinsforekomster som er interessante for Hustadmarmor A/S produksjon av foredlede kalkprodukter for papirindustrien. Med bakgrunn i tidligere undersøkelser utført av Norsk Mineral A/S og NGU ble undersøkelsene begrenset til utvalgte områderi Nord-Trøndelag. En reke lokali- teter innenfor dette fylket er befart. De lokalitetene som er omtalt i rapporten representerer et utvalg av de ulike kalkspatmarmorkvalitetene som opptrer i Namdalen og Snåsa. Av de mange kalkspatmarmorlokalitetene som ble befart er det bare en som er vurdert til å være såvidt interessant at prøvematerialet er sendt til Hustad- marmor A/S i Elnesvågen for testing. Lokaliteten ligger i Masterdalen og til- hører et lengre kalkspatmarmor-drag i området nord for Salsbruket. Kvalitetene på kalkspatmarmoren i denne sonen gjør at en har anbefalt en geologisk kart- legging av sonen fra Masterdalen i retning Salsbruket.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.037
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport