Befaring av skjæringer for ny E6 ved Klett, Trondheim

I forbindelse med vegbygging langs E6 sør for Trondheim er det noen steder laget 4-7 m dype skjæringer i løsmassene. Rapporten dokumenterer informasjon samlet inn under befaringer som ble gjort av NGU i leirskjæringene ved Ekra sør for Klettkrysset i juni og august 2016, og nord for Klettkrysset i september samme år. Dokumentasjonen består av korte beskrivelser, foto og oversikt over prøvetaking. Det ble utført prøvetaking av organisk materiale, og noe av dette ble i etterkant valgt ut for datering. Alle skjæringene viser flere lag med deformerte leirmasser med mellomliggende lag av organisk materiale. Vedlagt rapporten er det også diverse bakgrunnsmateriale, som ulike typer kart og tidligere beskrivelser for området. Befaringene ble gjort i forbindelse med forbedring av det kvartærgeologiske kartgrunnlaget i Trondheimsområdet. Data og resultatene fra feltbefaringene vil bli tatt med i videre arbeid for området for å bedre kartgrunnlaget og utvide forståelsen av landskapsutviklingen i denne delen av Gauldalen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2017.001
Page number:
45
ISSN:
0800_3416
Document type:
Rapport
Project:
Forbedring av det kvartærgeologiske kartgrunnlaget i marine leirområder i Trondheimsregionen
Project nr:
367000