Befaring av skiferforekomst i Drivdalen, Oppdal

Fortrolig til 01.09.2003 Skiferforekomst rundt Gotheims brudd i Drivdalen er befart og beskrevet overflatisk. Det opptrer minimum to parallelle soner med tyntspaltede lys Oppdalskifer av henholdsvis 15-20 meter og minimum 5-8 m mektighet. Den lyse Oppdalskiferen i området er noe mer tyntspaltende enn industribruddene på vestsiden av dalen, og opptrer i noe tynnere lag. Foldesoner er videre noe mer utbredt enn vest for dalbunnen. Avgrensete foldesoner (inntil 5 meter tykk) opptrer i den nedre sonen. Det finnes muligheter for drivverdige skifersoner høyere oppe i åssiden og for delvis utnyttelse av mellompartier (fortrinnsvis lavprisprodukter). Behov for fjerning av overfjell vil være et kritisk punkt i videre vurdering av forekomsten.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.118
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport