Befaring av mulige sand- og grusforekomster ved Lauvsnes, Flatanger kommune, Nord-Trøndelag

Etter henvendelse fra Atle Bardal A/S ble det foretatt en befaring av mulige sand- og grusforekomster i området ved Lauvsnes. Når det gjelder sand- og grusforekomster, synes det sentrale området ved Vassendmona, innenfor det stiplede området, område B på vedlegg 3, mest lovende. Området ved Fløaodden, område C på vedlegg 4, bør undersøkes nærmere (i første omgang bør snittet i det gamle massetaket renskes og undersøkes) før en helt kan forkaste denne forekomsten. Forøvrig synes de andre befarte sand- og grusforekomstene å være uegnet som ressurser. Et konkurransemessig godt alternativ til uttak av naturgrus har en ventelig også i pukkproduksjon av fast fjell fra området like ved det nye kaianlegget.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1806/27
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport