Befaring av lokaliteter for murestein ved Eikje og Langerud i Sigdal, Buskerud

Kartleggingen i forbindelse med Kongsberg-Modum-prosjektet har avdekket at det finnes et godt potensial for murestein i området sør Prestfoss. Bergartene som er aktuelle består av båndede lyse og mørke gneisser/skifre som representerer omdannede vulkanske bergarter. Bergartene er sterkt forskifrede og veksler typiske på noen cm til noen dm skala. Det er glimmerinnholdet i skifrene som gjør at de spalter opp langs bestemte plan. De potensielle muresteinsforekomstene finnes langs veien sørover mot Eikjesetra over en lengde på minst 3 km og kjennetegnes ved en utpreget planskifrighet og bånding mellom lyse og mørke lag. De har et steilt fall som ikke er helt ideelt, fordi dybden på et steinbrudd da øker raskt, men dette oppveies dels av utholdenhet langs strøket. På gården Nordre Langerud finnes de samme bergartene som langs Eikjeseterveien, men de er forskifret og deformert. Det er dels tett folding eg en utpreget lineasjon i enkelte soner. Det er også lag av øyegneiss i vulkanittene som danner svært elongerte og store blokker på grunn av en velutviklet lineasjon. Det er ingen muresteinsproduksjon i denne del av regionen i dag, og det bør være et stort lokalt marked for denne type stein (hyttefelt, veiutbygging osv.)

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.063
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Ore potential in the Kongsberg-Modum region
Project nr:
333200
Fylke:
Buskerud