Bakkegeofysiske undersøkelser ved Ydalir og Elverum sentrum, Elverum kommune, Hedmark

Som del av ORMEL-prosjektet ble det høsten 2015 utført 2D resistivitets- og georadar-undersøkelser ved Elverum sentrum og Ydalir. Målet med undersøkelsene er å kartlegge hvor mye grunnvann, og derav energi som kan hentes ut fra løsmasseakviferen i dette området. Området ved Ydalir og Elverum er en svært homogen glasifluvial og stedvis eolisk avsetning hovedsakelig bestående av sand. Slike typer avsetninger er meget velegnet å kartlegge med georadar, siden massene tillater dyp penetrasjon av radarbølger. Ved 2D resistivitet kan meget tørr sand i overflaten være en utfordring siden overgangsmotstanden fra elektrodene til omliggende løsmasser kan bli veldig høy, men dette var overkommelig og resultatene gode. Ved Ydalir identifiserer begge metodene tre enheter; tørr sand på toppen, vannmettet sand og fast fjell i bunn. Mektigheten til de tørre løsmassene varierer mellom 5-20 meter. Mektigheten til de vannmettede massene varierer også mellom 5-20 meter, og er hovedsakelig basert på resistivitetsmålingene siden fjelloverflaten kun er synlig i et fåtall av georadar-profilene. Langs Glomma i Elverum sentrum, er begge metodene påvirket av støy fra infrastruktur, men det er likevel mulig å identifisere de samme tre enhetene som ved Ydalir. Mektigheten på vannmettede masser varierer også her og ligger mellom 5-20 meter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2016.020
Page number:
27+kart
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til oppvarming og kjøling i Melhus og Elverum ORMEL
Project nr:
363200
Fylke:
Hedmark