Bakgrunnsnivåer av PCB i overflatejord rundt Forlandssundet på Svalbard

NGU har undersøkt overflatejord for PCB ved fire fjerntliggende lokaliteter rundt Forlandssundet på Svalbard. Lokalitetene skal ikke være påvirket av lokale forurensningskilder. 24 av prøvene ble analysert for 12 dioksinlignende PCB-kongenere, Det ble påvist PCB i 18 prøver (75%). Nivåene er imidlertid svært lave, kun to kongenere har en medianverdi over deteksjonsgrenseverdien. Av de kongenerne som er analysert er det PCB 118 som oftest er påvist og har de høyeste konsentrasjonene. Median konsentrasjon for PCB118 er 0,33 mikro-g/kg, det artimetiske gjennomsnittet er 14,0 mikro-g/kg. PCB118 er eneste kongener som både inngår blant dioksinlignenede PCBer og WHO PCB ("the seven dutch"). Ved enkelte beregninger er PCB7 for prøvene estimert. Estimert medianverdi for bakgrunnsprøvene er 1,65 mikro-g/kg PCB7(est). Estimert aritmetisk gjennomsnitt er 7,08 mikro-g/kg PCB7(est). Det observeres variasjoner i nivåene mellom de fire besøkte lokalitetene. En mulig forklaring kan være ulike nedbørsmønstre mellom lokalitetene. De relativ lette forbindelsene forekommer hyppigere enn de tyngre forbindelsene. Dette kan underbygge den globale destillasjons- og fraksjoneringsteorien.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2010.029
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
PCB på Spitsbergen
Project nr:
331500
Fylke:
Svalbard