Antropogent bly i skogjord i Oslo-feltet

Formålet med denne undersøkelsen har vært å tilpasse metodikk i felt og ved NGU-lab for å bestemme den totale mengde bly i jordsmonnet og forholdet mellom antropogent og geogent bly. Arbeidet ble gjennomført i området rundt Oslo, der vi har studert konsentrasjonen av bly og forholdet mellom isotopene 206Pb og 207Pb i humus- og mineraljord fra fire lokaliteter med forskjellig geologi, både når det gjelder alder og bergartstype. Feltarbeidet ble gjennomført i august 2004 av forskerne Tor Erik Finne og Ola Magne Sæther, NGU (Miljøgeokjemilaget), professor Eiliv Steinnes, NTNU (Institutt for kjemi) og forsker Gøran Åberg, IFE (Miljøteknologi). Vertikale jordprofiler ble prøvetatt på fire områder med forskjellig berggrunn innenfor en radius på 30 km fra Oslo Rådhus. Denne undersøkelsen fra Oslo-området viser at det er betydelige variasjoner i konsentrasjonen av grunnstoffene Pb, Zn og Sr på forskjellig dyp ned til 60-70 cm i jordprofiler i podsol. Konsentrasjonsnivåene varierer mellom de fire undersøkte lokalitetene som alle ligger ca 30 km fra Oslo sentrum og på forskjellig berggrunn. Trendene som viser hvordan konsentrasjonene varierer mot dyp i de forskjellige jordprofilene er imidlertid systematiske og uavhengig av bergartene under. Trendene som er vist for bly antas å skyldes en komplisert blanding av bidrag fra antropogene og geogene kilder. For Sr, og muligens også Zn, kan trendene skyldes forskjellig grad av påvirkning fra naturlige biogeokjemiske prosesser, men det er også høyst sannsynlig at atmosfærisk nedfall av Zn som forurensning har vært av samme størrelsesorden som for Pb i denne regionen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2007.063
Page number:
96 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - Antropogent vs. geogent bidrag av næringsstoffer og uorganiske miljøgifter i jord
Project nr:
301808