Anortositt-ressurser i Indre Sogn og Voss

Omkring indre deler av Sognefjorden ligger store områder med anortosittiske bergarter tilhørende Jotundekket. I flere perioder fra 1915 og fram til våre dager har de reneste partiene med anortositt her vært vurdert som aluminiums-råstoff. Detaljerte undersøkelser har vært utført på flere lokaliteter, med prøvebryting i Kinsedal under krigen og omfattende undersøkelser i regi av I/S Anortal i området sør for Nærøydalen som de viktigste. Nye industriprosesser og forslag om opprettelse av Nærøyfjord landskapsvernområde har aktualisert oppfølgende geologiske undersøkelser i deler av anortosittene. Som en følge av dette, har det igjen blitt ønskelig å fremskaffe en regional oversikt over anortosittenes potensiale som råstoff for aktuelle anvendelsesområder. Denne rapporten gir en slik oversikt med basis i gjennomgang av tidligere undersøkelsesarbeider og supplerende nye undersøkelser. Anortositten i Gudvangen-Mjølfjell massivet står i en særstilling når det gjelder kvalitet og potensiale for de fleste relevante anvendelsesområder, og meget store kvanta med utmerket stein er her tilstede. Flere av de ressursmessig mest interessante partiene av dette feltet ligger nå innenfor grensa til det foreslåtte verneområdet, og NGU tilrår sterkt at grensa blir justert i dette området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.150
Page number:
55
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport