Analyse av framtidige behov og tilgang på sand, grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold

For fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold er det blitt utført ressursregnskap for sand, grus og pukk for årene 1999 og 2004. Regnskapene synliggjør hvor uttakene foregår, størrelsen på dem, og hva massene benyttes til. Det vil fortsatt være et stort behov for naturlige byggeråstoffer i årene framover. Det er opp til kommunene og fylkene å forvalte ressursene på en best mulig måte. På vegne av regiongeologen, Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner er tallmaterialet fra ressursregnskapet i 2004 benyttet sammen med opplysninger fra NGUs grusdatabase til beregninger av levetiden på gjenværende ressurser ut fra ulike kriterier. Tidsperspektivet er satt fram til år 2300. Det er tatt hensyn til befolkningsvekst etter tall fra Statistisk sentralbyrå. I løpet av de siste to tiårene har bruk av knust fjell (pukk) erstattet mye av sand- og grusforbruket. Etter hvert som grusreservene tømmes, vil pukk erstatte sand og grus fullt ut i tillegg til gjenvinning av andre produkter. Tradisjonelt drives pukkproduksjon som åpne dagbrudd, men i framtida må kanskje uttakene skje under jord på grunn av miljøhensyn. Muligens vil kravene som stilles til bergartene som benyttes til pukkframstilling også endre seg, slik at man må frakte massene over lange strekninger. Konsekvensene vil bli et mye mer kostbart råstoff, og flere miljøulemper. Flere ulike scenarier er blitt belyst i denne rapporten, uten noen form for endelig konklusjon.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.007
Page number:
31 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - Ressurskartlegging, grus/pukk i BTV regionen
Project nr:
268007